De tre vinderforslag

 

Vinderne

Vinderne er:

Culture Works, OVJ Arkitekter, Martin Thim og Juul Carlsen Studio for forslaget ”Kongelunden

BIOSIS ved arkitekt maa Morten Vedelsbøl og arkitekt maa Mikkel Thams Olsen, KANALEN ved arkitekt maa Jens Thomas Arnfred og PHALplanning ApS ved landskabsarkitekt Peter Holst for forslaget ”Kongelunden

LYTT og konsulent Mogens Morgen for forslaget ”Den Røde tråd

Derudover får forslaget ”Kongelundens Vilje” indleveret af Urland Aps og Center for Væredygtighed hædrende omtale. Det samme gør forslaget ”Underskoven” indleveret af Tredje natur og Arkitektkontor. Regenerative byer

Konkurrencen

Konkurrencen har været åben for arkitekter, landskabsarkitekter og by- og projektudviklere m.v., og de indkomne forslag er blevet vurderet af et bedømmelsesudvalg bestående af den politiske styregruppe for Vision Kongelunden og de to fagdommere arkitekt MAA Lars Autrup, direktør i Akademisk Arkitektforening og arkitekt MLArch, MNLA Professor i Landskabsarkitektur Jenny B. Osuldsen, partner i Snøhetta.

Du kan downloade den samlede dommerbetænkning her: 

DOMMERBETÆNKNING

Se vinderforslagene

Culture Works, OVJ Arkitekter, Martin Thim og Juul Carlsen Studio præmieres for forslaget ”Kongelunden”

Kongelunden

DOMMERBETÆNKNING

Forslag 23245, Kongelunden, er et gennemarbejdet forslag, som på en overbevisende måde forholder sig både til stadionområdet og til nye sammenhænge i hele Kongelunden.

Forslaget beskriver en forbindelsessti, som binder Kongelundens destinationer sammen, samt en række nye torvepladser, som markerer overgange mellem Kongelunden og byen. Forslaget er rigt illustreret med mange gode og indlevede idéer til oplevelser i Kongelunden. Forslaget beskriver visioner for sportscampus, for forbindelser, destinationer, de rekreative muligheder og for bæredygtighed i Kongelunden.

Forslaget er stærkt ift. oplevelser og destinationer og indeholder forslag til nye aktiviteter for besøgende og borgere f.eks.hotel, restaurationer og wellness. Der beskrives forslag til ny anvendelse af Forsvarets bygninger, et nyt Multihus mod Jyllands Alle med atletik, indendørs cykling og parkeringshus, samt et Sports Mekka på kastegårdens areal. Forslaget viser forståelse af terræn og landskab ved stadion og udnytter terrænspringet mod væddeløbsbanen ved at indarbejde nye funktioner her. Aksen fra Stadion Alle fortsættes over taget på et nyt fodboldstadion, over væddeløbsbanen mod et nyt udkigstårn, og den uendelige bro matches af en ny infinity-bro i dalen ved Kirkeskov. Modet til at foreslå nye funktioner i Kongelunden fremhæves positivt af bedømmelseskomitéen.

Der foreslås en fælles, central plads, Foreningsbyen, omkring idrætsfunktionerne, som dermed hægtes sammen i en ny sportscampus.

Forslaget er meget inspirerende i sin programmering, også i snittet gennem sportscampus og væddeløbsbanen hvor tilgangen til terræn og menneskelig skala er godt løst og illustreret.

Forslaget præsenterer en på én gang visionær, iderig og dækkende idé, som kommer godt rundt om bredden af tematikker, som er på spil i Kongelunden. Forslaget er særdeles godt formidlet og vurderes at kunne fungere effektivt som en vision for hele Kongelunden.

På den baggrund har bedømmelsesudvalget besluttet at udpege forslag 23245 som én af tre vindere af visionskonkurrencen.

DOWNLOAD MATERIALE I HØJ OPLØSNING

BIOSIS ved arkitekt maa Morten Vedelsbøl og arkitekt maa Mikkel Thams Olsen, KANALEN ved arkitekt maa Jens Thomas Arnfred og PHALplanning ApS ved landskabsarkitekt Peter Holst for forslaget ”Kongelunden”

 

DOMMERBETÆNKNING

Forslag 73487, Kongelunden, er et visionært forslag med et tydeligt greb for landskabet. Det indskriver Kongelunden i den store landskabsmæssige sammenhæng i skovlandskabet mod kysten fra Risskov i nord til Mariendal i syd. Derudover beskriver forslaget tydeligt den lokale og konkrete forankring mellem Kongelunden og den tilstødende by.

Forslaget forholder sig til Kongelunden i en stor landskabelig skala – og foreslår at sammenbinde området omkring stadion mod øst med Mindeparkens åbne vidder og videre mod Aarhus Bugt i form af en sammenhængende, bilfri ”slette”, som skaber et visuelt åbent landskab mellem bugten og travbanen. Et visionært, fysisk og visuelt greb, som har potentialet til at kunne forene det aktive og det fredfyldte i Kongelunden på en helt ny måde. Ved at åbne området op, skabes der nye overgange og den store, åbne slette giver mulighed for fleksibilitet, samskabelse og store arrangementer, der styrker Kongelunden som en generøs og tilgængelig destination.

Forslaget er tydeligt omkring trafik og parkering og omlægger Kongelundens bilveje til cykelstier. Ankomstpunkterne ind i området markeres af genkendelige markører, som en slags signatur for Kongelunden, og med forskellige funktioner, portlinjerne, mellem by og skov, og inde i området mellem skov og slette. Parkering sker i periferien af Kongelunden samt i tilstødende byområder. Eventyrruten er en ny stiforbindelse i området mellem Kongelundens søer og med et konsekvent afsæt i terrænet. På ruten foreslås kunstinstallationer og terrasser til pauser. Forslaget er konsekvent og beskriver tydeligt og velargumenteret sammenhængen til hele byen.

Forslaget fremstår meget stærkt og er gennemarbejdet tekstmæssigt med mindre fokus på den visuelle formidling af ideerne. Det rummer en tydelig, visionær og på samme tid underspillet anbefaling om ikke at overprogrammere området men i stedet underbygge og forfine det storslåede frirum, som Kongelunden er. Som sådan kan forslaget kombineres med mange, mere konkrete forslag til enkeltelementer i Kongelunden.

Forslaget rummer et stærkt budskab om at gribe fat i hele Aarhus som kontekst for Kongelunden og præsenterer et enkelt og tydeligt greb for Kongelundens indhold og landskab samtidigt med, at det er systematisk i referencerne til pejlemærkerne for Vision Kongelunden. Som sådan fremstår forslaget både idémæssigt stærkt og brugbart og klart formidlede budskaber.

På den baggrund har bedømmelsesudvalget besluttet at udpege forslag 73487 som én af tre vindere af visionskonkurrencen.

Download materiale i høj opløsning

LYTT og konsulent Mogens Morgen præmieres for forslaget ”Den Røde tråd”

 

DOMMERBETÆNKNING

Forslag 082829, Den Røde Tråd, er et af visionskonkurrencens stærkeste eksempler på nye forbindelser gennem området. Forslaget rummer både et overbevisende bud på en forbindelse gennem stadionområdet og et konkret og brugbart forslag til en ’rød løber’, en fem kilomenter rute, som forbinder destinationer i hele Kongelunden. Samtidigt arbejder forslaget med Kongelundens dramatiske terrænspring, som indskrives i en beskrivelse af Aarhus’ ålandskab og stejle skrænter og landskabelige terrasser. Forslaget rummer stærke og velargumenterede landskabssnit, som tydeligt underbygger de centrale greb i forslagets formgivning.

Forslaget løsriver nyt fodboldstadion fra den eksisterende hovedbygning og anslår et flot forløb med nye, indendørs sportsfaciliteter integreret i væddeløbsbanens skrænt syd for stadion. Forslaget viser et ambitiøst bud på, hvordan man kan bruge væddeløbsbanens indre areal til atletikstadion og forbinde stadion og væddeløbsbanens områder samtidigt med at forslaget rummer brugbare bud på, hvor fx tennis- og atletikanlæg kan placeres. Den foreslåede forbindelse gennem stadionområdet og videre mod syd fremhæves som et stærkt og væsentligt greb.

Forslaget nedgraver fodboldstadion, så det volumenmæssigt bliver mindre dominerende bag den eksisterende hovedbygning, og stadionområdet bliver tænkt stedsspecifikt ind i en større sammenhæng med et gennemtænkt forslag til skovparkering med afsæt i de eksisterende p-anlæg

Alt i alt et tydeligt og systematisk udarbejdet forslag, som kommer rundt om hele Kongelunden og alle relevante temaer og som fremstår meget komplet. Forslaget er klart formidlet og rummer et af de bedste, mest ambitiøse og brugbare bud på disponeringen af idrætscampus med et tydeligt ønske om, at idrætten forenes i Kongelunden, og at skoven ”på skrænten” er aarhusiansk og kan danne ramme for et fritidsliv for alle.

På den baggrund har bedømmelsesudvalget besluttet at udpege forslag 082829 som én af tre vindere af visionskonkurrencen.

DOWNLOAD MATERIALE I HØJ OPLØSNING

Urland Aps og Center for Væredygtighed får hædrende omtale for "Kongelundens Vilje".

 

DOMMERBETÆNKNINGEN

Forslag 1849, Kongelundens Vilje, har primært fokus på området omkring Aarhus Stadion og skaber en flot komposition i disponering af idrætsfaciliteterne i et sammenhængende idrætsmiljø.

Det nye fodboldstadion foreslås placeret øst for aksen fra Stadion Alle og skaber med dette greb en ny indre plads, et sportslandskab, hvor væddeløbsbanens nordlige skrænt bliver en forside mod en fælles idrætsplads i modsætning til situationen i dag. Den eksisterende Hovedbygning på stadion fritlægges som portal til Kongelunden. Alle nuværende idrætsfaciliteter er forsøgt indarbejdet og placeret i et, samlet set, disponeringsmæssigt godt greb. 

Ved stadionsøerne foreslås et land-art-område med de ‘Glemte dyr’ fra den tidligere zoologiske have. En sjov idé, som forholder sig til områdets historie, men som ikke overbeviser med den konkrete ide.

Den beskrevne trafikløsning med et loop for biler omkring stadion er ikke optimal, og denne vejføring risikerer at skabe en ø i Kongelundens helhed.

Forslaget fremhæves for et overbevisende greb vedr. disponeringen af selve idrætscampus og for et interessant udgangspunkt for at tænke en ide/budskab ind i fremtidens Kongelund. Forslaget fremstår dog ikke overbevisende som en vision for hele Kongelunden.

På den baggrund har bedømmelsesudvalget besluttet at fremhæve forslag 1849 med en hædrende omtale.

DOWNLOAD MATERIALE I HØJ OPLØSNING

TREDJE NATUR, MATTER, TWENTYFIFTY & MANIFESTUS, Flemming Rafn (ansvarlig partner), Christian Brink, Kirstine Lorentsen, Julia Östlund, Lene Brix, Thomas Fabian Delman, Chris Kroer Jensen får hædrende omtale for forslaget "Underskoven"

DOMMERBETÆNKING

Forslag 167824, Underskoven, viser en vision for Kongelundens skove og sammenhænge. Forslaget beskriver en overordnet strategi for at sammenbinde by og skov med tydelige indgange. En intern forbindelse i et 10 km langt, indre stisystem, Kongeloopet, der med centrum i rundkørslen ved indgangen til Mindeparken bevæger sig igennem Kongelundens delområder, som defineres i fem naboskaber med hvert sit mindre loop af stier. På den måde favner forslaget hele Kongelunden.

Sammenhængen mellem skov og kyst er forslået som en generøs kystforbindelse med tydelige koblingspukter til skoven og med forslag til placering af et kysteksperimentarium i bunden af Mindeparken mod bugten.

Mindeparken inviterer ind til mere folkelig involvering og en reduktion af plænen som monokultur og mere landskabelig og biologisk diversitet, samtidig med at det historiske udtryk bevares. Forslaget står særligt stærk ved forståelsen af skoven og landskabet som det, der skal udvikles og bygges videre på.

Forslaget fremhæves for en klar vision for skovudvikling, hvor særligt beskrivelsen af en beskyttelsesstrategi for bøgeskoven synliggør, hvordan skoven kan udvikles og gøres relevant for fremtidige generationer. Forslaget er måske det mest ambitiøse forslag på naturens vegne med sit fokus på bæredygtighed, biodiversitet og en bevaringsstrategi for bøgeskoven. Helhedsplanen  fremstår god og interessant med overbevisende illustrationer og brugsscenarier.

På den baggrund har bedømmelsesudvalget besluttet at fremhæve forslag 167824 med en hædrende omtale.

DOWNLOAD MATERIALE I HØJ OPLØSNING