Kongelunden Aarhus omfatter en række forskellige områder i det store, grønne område, som strækker sig fra Marselisborg og Forstbotanisk have i syd til Tivoli Friheden mod nord – og fra Observatoriet mod vest til bugten mod øst.

Visionskonkurrencen handler om at indhente ideer, der kan være med til at løfte Aarhus og Kongelunden Aarhus ind i en ny æra. Vi ønsker os banebrydende idéer, som er skarpt formidlet, visualiseret og velunderbygget med argumenter i form af data og strategi. Det er afspejlet i konkurrencens form og afleveringskrav, at deltagerne præmieres for at investere viden og tid i selve ideudviklingen og argumentationen – og ikke på detaljering af tegningsmateriale. Der er en samlet præmiesum på ca. 700.000 DKK.

Visionskonkurrencens formål er at bidrage til udviklingen af den overordnede vision for Kongelunden Aarhus. Der er fem pejlemærker i Vision Kongelunden. Det er ønsket, at pejlemærkerne gennem visionskonkurrencen bliver udviklet og visualiseret på en måde, som bidrager til at udfolde hele Kongelunden Aarhus’ fulde potentiale. Deltagerne i visionskonkurrencen kan vælge at dykke ned i ét af pejlemærkerne, eller man kan søge at sammenfatte dem i én samlet idé til Kongelunden Aarhus’ udvikling, herunder de fysiske og/eller mentale sammenhænge mellem Kongelunden Aarhus og de omkringliggende byområder.

Vi håber, at de bedste danske og internationalt har lyst til at være med i konkurrencen og byde ind med stærke bud på, hvordan Kongelunden kan komme til at gøre en radikal forskel for Aarhus. 

 

VISIONEN FOR KONGELUNDEN AARHUS

 

Udviklingen af Vision Kongelunden følger fem strategiske pejlemærker, beskrevet i den vision Aarhus Byråd vedtog i marts 2020:

Flere destinationer skal gøre Kongelunden Aarhus til en samlet attraktion i Aarhus og Østjylland. Det skal gøres ved at fjerne fysiske barrierer og ved at udvikle nye og opdatere eksisterende destinationer med reference til den grønne og blå natur samt de enestående historiske og landskabelige forhold i området.

Kongelunden Aarhus skal være et centrum for livskvalitet, bevægelse samt store og små fællesskaber. Dette gøres ved at sikre en lang række forskellige funktioner, der understøtter hinanden og som understøtter, at man bevæger sig inde i området og ikke kun tager derind for at besøge enkelte og isolerede tilbud.

Kongelunden Aarhus skal være en moderne ramme for events inden for sport, kultur og erhverv. Ved en gennemgribende modernisering og nybyggeri af idrætsanlæg med fokus på fleksibel og høj udnyttelse, skabes et nyt center i landsdelen for både større og mindre events.

Kongelunden Aarhus skal være et rum for ro, fordybelse, eftertanke og viden. Dette gøres ved at dedikere dele af området til livets roligere udfoldelser og ved at skabe plads til funktioner, der understøtter nysgerrighed og videnskab.

Samlet skal Vision Kongelunden aktivere og demokratisere hele området, hvilket vil gøre det til ’Hele Aarhus’ legeplads’. Området skal udvikles fra et enkeltstående udflugtsmål til at blive en del af den aarhusianske hverdag.

Tre greb er afgørende for at komme i mål med visionen:

For det første skal der gennem udvikling, opgradering og sammentænkning af eksisterende og helt nye destinationer skabes mange flere anledninger til at borgerne begiver sig oftere ind i flere dele af området.

For det andet skal der gennem modernisering og nybyggeri af centrale idrætsfaciliteter skabes synergier og sammenhænge, der gøder jorden for en kommerciel drift med fokus på ikke alene idræt, men også store og små events og arrangementer til indfrielse af behov hos borgere, foreninger og erhvervsliv. Katalysatoren i denne omvæltning vil være byggeriet af et nyt fodboldstadion.

Endelig skal der gennem en ambitiøs og gennemgribende gentænkning af infrastrukturen sikres en fremtidssikret betjening af området med fokus på mobilitet, bevægelse, funktionalitet og æstetik.

Se den politiske styregruppe fortælle om visionen på film her:


Du kan læse mere om visionen om Kongelunden.

 

VÆR MED, NÅR VI UDVIKLER KONGELUNDEN AARHUS

 

Hvem kan deltage?

Visionskonkurrencen henvender sig til arkitekter, landskabsarkitekter, by- og projektudviklere og andre, der beskæftiger sig professionelt med udvikling, der er relevant for visionskonkurrencen. Der opfordres til at indgå samarbejde med kompetencer inden for fx oplevelsesdesign, film, sport- og event, friluftsliv, destinations- og turismeudvikling, fællesskab, mobilitet og udvikling af moderne idrætsfaciliteter. Det er ikke ambitionen, at der skal indgås meget store teams, eller at alle teams råder over alle nævnte kompetencer. I stedet skal teamet sammensættes ud fra den strategi, det enkelte team har lagt for sin deltagelse.

Tilkendegiv din interesse for deltagelse i Visionskonkurrencen

Af hensyn til sekretariatets videre planlægning af processen med udstilling og bedømmelse, skal der afgives ønske om deltagelse i Visionskonkurrencen. Det gøres ved at sende en mail til Kongelundens Sekretariat på visionskonkurrence@ba.aarhus.dk - Interessetilkendegivelse i emnefeltet.

Mailen skal indeholde oplysninger om, hvem der ønsker at deltage i visionskonkurrencen (navn(e), virksomhed(er), organisation(er) eller eksperter, samt kontaktoplysninger (navn, telefon og mailadresse) på kontaktperson.

Interessetilkendegivelsen skal være Kongelundens Sekretariat i hænde senest den 21. august 2020. Det er først ved modtagelse af en bekræftelse på mail fra Kongelundens Sekretariat, at anmodningen om deltagelse er accepteret.

Indleverede forslag fra deltagere, der ikke har afgivet en interessetilkendegivelse rettidigt og modtaget skriftlig accept herpå, vil ikke blive taget i betragtning. 

Afleveringskrav og vilkår

Forslag til visionskonkurrencen skal bidrage positivt til fortællingen om og udviklingen af Kongelunden Aarhus. Der følger i forbindelse med konkurrenceprogram yderligere information om afleveringskrav. Med henblik på at give potentielle teams en forståelse for opgaven, opridses nedenfor linjerne i afleveringskravene. 

Afleveringen skal indeholde en beskrivelse af forslaget, som viser en banebrydende ide for Kongelundens udvikling. Det er det gennemgående ønske i afleveringen at der skal holdes fokus på visionsudviklingen, som formidles i ord, data og billeder. Det er ikke ønsket at modtage præcise og detaljerede tegninger. Der vil blive stillet krav om aflevering af

  • Én planche med én oversigtsplan for hele Kongelunden Aarhus’ område og tilstødende områder. Den præcise skala for aflevering vil blive oplyst i forbindelse med konkurrenceprogrammet, men vil være på overordnet og konceptuelt niveau. Oversigtsplanen skal konceptuelt illustrere, hvilke elementer der særligt er med til at løfte visionen, hvad end disse er byggerier, særlige aktiviteter, landskabselementer eller andet. Oversigtsplanen skal samtidig på ideniveau formidle overordnede sammenhænge, fx de arkitektoniske, sociale eller infrastrukturelle, mellem Kongelunden Aarhus og de omkringliggende byområder. Det er ikke forventningen at der gives et fyldestgørende svar på helheden. Det er de stærke delementer, der vil blive vægtet. Det trækker ned at aflevere detaljerede tegninger for delområder af Kongelunden. Planchen skal også indeholde 2 visualiseringer i stort format, som er professionelt udført og understøtter ideen. Kort og billeder kan suppleres med diagrammer og kortfattet tekst, som begrunder ideen. Underbygning af ideen kan ske med fx erfaringsdata, viden om byudviklingstendenser, specifikke analyser, forretningsmodeller, strategiske overvejelser eller gode referencer/erfaringer fra andre byer og projekter.

  • Planchen kan efter eget valg suppleres med et af følgende:
    • En film på max 5 minutter
    • En model eller en rumlig produktion på max 1x1x1 meter
    • En tekst i form af fx et essay, en strategi, analyse, data eller lignende, inkl. eventuelle illustrationer på maks. 8 A4-sider.

Der gøres opmærksom på, at deltagelse i visionskonkurrenceprocessen ikke indebærer tilsagn om økonomisk støtte til projektudvikling.

Ligeledes udgør deltagelse i visionskonkurrencen ikke en hindring for deltagelse i efterfølgende udbud relateret til Vision Kongelunden, ligesom deltagelse i visionskonkurrencen ikke kvalificerer til deltagelse i det videre forløb.  

De endelige forslag skal være Kongelundens Sekretariat i hænde senest den 30. oktober 2020 kl. 12.00.

Andre muligheder for at komme med idéer til projektudviklingen

Visionskonkurrencen er kun én blandt mange andre muligheder for at være med til at udvikle Kongelunden.

Alle, der har en idé eller interesse i at få indflydelse på udviklingen af området, kan være med. Frem mod november 2020 arrangerer vi borgermøder, udviklingsmøder, kongelundsvandringer og events i Kongelundens rum.

Hold øje med vores hjemmeside www.kongelunden.aarhus.dk og vores Facebookside.


KONKURRENCEPROCESSEN

 

8. juni 2020: Digitalt borgermøde – Indflyvning til Vision Kongelunden med projektets politiske styregruppe

26. juni 2020: Visionskonkurrencen annonceres

21. august 2020: Frist for interessetilkendegivelser om deltagelse i visionskonkurrencen

September-oktober 2020: Mulighed (frivillig) for at deltage i vandringer i Kongelunden Aarhus (annonceres på projektets hjemmeside)

Primo september 2020: Kortfattet konkurrenceprogram fremsendes til deltagerne. Programmet vil indeholde en uddybning af denne annonce, oversigtskort, forudsætninger og en liste af bruttoideer, som er udarbejdet af bl.a. borgere og fremsendt til sekretariatet

30. oktober 2020: Afleveringsfrist for forslag til visionskonkurrencen

November 2020: Alle indkomne forslag udstilles i forbindelse med event og borgermøde

November-december 2020: Bedømmelsesproces

Primo 2021: Offentliggørelse og præsentation af udvalgte forslag på en konference

Det videre forløb

De udvalgte idéer fra visionskonkurrencen bæres med i den videre projektudvikling. Hvordan det sker afhænger af deres karakter. Oversigtsplanerne for området vil danne inspiration for både projektudviklingen omkring idrætsfaciliteterne og for den senere helhedsplanlægning og videre udvikling af hele det store grønne Kongelunden Aarhus.

Parallelt med visionskonkurrencen gennemføres en forundersøgelse, som kortlægger forudsætningerne for udviklingen af områdets infrastruktur, projektets driftsmodel mv. Derudover afholdes forskellige dialogaktiviteter med områdets naboer, brugere og andre interessenter.

Der vil blive gennemført flere udbud og konkurrencer om Kongelunden: Den første konkurrence er Visionskonkurrencen. De følgende konkurrencer vil have karakter af formelle udbud og projektkonkurrencer udbudt med forudgående prækvalifikation og tilhørende krav og forpligtelser.

Til september følger en nærmere orientering om projektets videre tidsplan og udbudsstrategi.

Herefter vil der blive gennemført helhedsplanlægning, kommune- og lokalplanlægning og dernæst bygge- og anlægsarbejder.

 

BEDØMMELSE OG PRÆMIERING

 

De indkomne forslag vil blive vurderet af et bedømmelsesudvalg bestående af projektrepræsentanter og faglige rådgivere og/eller fagdommere. Bedømmelsesudvalgets sammensætning oplyses i forbindelse med udsendelse af konkurrenceprogram primo september 2020.

Bedømmelsesudvalget udvælger de forslag, som vurderes på den stærkeste og mest overbevisende måde at bidrage til at gøre Kongelunden til et projekt til gavn for hele Aarhus og som er med til at fremtidssikre området for kommende generationer. Det vil blive vurderet positivt, at forslaget leverer stærke billeder på banebrydende idéer for Kongelundens udvikling, som underbygges med faglige, analytiske og gerne databaserede argumenter. Det tæller ned, hvis der afleveres meget detaljeret tegningsmateriale. Bedømmelseskriterierne vil blive beskrevet nærmere i konkurrenceprogrammet.

Bedømmelsesudvalget råder over en samlet præmiesum på 680.000 DKK. Det forventes, at der uddeles to førstepræmier på hver 340.000 DKK eller alternativt tre førstepræmier på hver 225.000 DKK.

Bedømmelsesudvalget/Aarhus Kommune har ret til at forkaste alle forslag.

De udvalgte forslag forventes offentliggjort primo 2021. Alle, der indsender et forslag, vil modtage en bekræftelse på, at forslaget er modtaget samt efterfølgende orientering om resultatet af visionskonkurrencen.

 

SPØRGSMÅL OG MERE INFORMATION

 

Spørgsmål vedrørende visionskonkurrencen eller projekt Kongelunden kan rettes til Kongelundens Sekretariat på mail: visionskonkurrence@ba.aarhus.dk.

Supplerende information om visionskonkurrencen offentliggøres løbende på kongelunden.aarhus.dk. Deltagere i visionskonkurrencen opfordres til at holde sig orienteret via hjemmesiden.

Rettigheder

Kongelundens Sekretariat har ret til at publicere de indkomne forslag, f.eks. i dagblade, magasiner, udstillinger og digitale medier. Ved publicering vil forslagsstillernes navne blive oplyst.

Ejendomsretten til de præmierede forslag tilhører Kongelundens Sekretariat. Ophavsretten til et konkurrenceforslag forbliver dog altid hos forslagsstilleren.

Forsikring

Forslagene vil ikke blive forsikret, idet det forudsættes, at forslagsstillerne opbevarer originaler af det indleverede materiale. Ligeledes vil eventuelle skader på det afleverede ikke blive erstattet.

Returnering

Forslagene vil ikke blive returneret.

Yderligere udbud og konkonkurrence

Der vil blive gennemført flere udbud og konkurrencer om Kongelunden: Den første konkurrence er Visionskonkurrencen. De følgende konkurrencer vil have karakter af formelle udbud og projektkonkurrencer udbudt med forudgående prækvalifikation og tilhørende krav og forpligtelser. Til september følger en nærmere orientering om projektets videre tidsplan og udbudsstrategi.

Parallelt med visionskonkurrencen vil der blive gennemført en række dialogaktiviteter med områdets naboer, brugere og andre interessenter. Aktiviteterne annonceres løbende på projektets hjemmeside. Vi har allerede modtaget en række gode forslag og idéer fra borgere og andre aktører i området. Det er rigtig positivt, at så mange ønsker at bidrage til udviklingen af området, og vi ser gerne, at idéerne bliver båret videre og tænkes med i forslag i Visionskonkurrencen.  Kongelundens Sekretariat er i gang med at udvikle en idébank, som vil blive gjort offentligt tilgængelig via projektets hjemmeside og dermed stillet til rådighed for deltagere i Visionskonkurrencen.