Miljøstyrelsen ansøgt om ophævelse af fredskovspligt for et areal i Idrætsbyen

Luftfoto med markering af fredskovsareal som søges ophævet

Ansøgningen er fremsendt med udgangspunkt i et overordnet behov for at skabe forbedret tilgængelighed og tryghed ved at styrke infrastrukturen for de bløde trafikanter ved en eksisterende stiforbindelse mellem Jyllands Allé og Idrætsbyen i Kongelunden.

Parkeringspladsen og stien opleves i dag som utrygge i mørke, afkoblet fra Idrætsbyen, med dårlige oversigtsforhold, belysning og tilgængelighed. For at skabe en bedre og mere sikker forbindelse for bløde trafikanter mellem Jyllands Allé og Aarhus idrætspark, for både de daglige brugere og publikum ved større events, ønskes stiforbindelsen og skrænten bearbejdet med for eksempel mere sikkert underlag eller belægning, belysning og skiltning.

(Foto ovenfor er sammensat af flere fotos og derfor ikke målfast).

Området ligger i et bælte mellem parkeringsarealet P2 og Aarhus Cyklebane og består af en skrænt med et terrænspring på 5,5 meter. Der løber allerede i dag en offentlig sti gennem fredskovsstykket. På skrænten løber der en sti og en trappe op til et trådhegn med låge, ligesom der gennem skrænten er anlagt en ryttertunnel til cyklebanens indre areal. Fredskovsarealet udgør ca. 2.950 kvm.

Arealet vil støde op til den nordlige del af det kommende, nye atletikanlæg i Kongelunden. For at kunne skabe et åbent og tilgængeligt atletikanlæg, hvor det er trygt for atletikudøverne, hvoraf mange er børn og unge, at færdes til og fra træning, er gode visuelle forbindelser mellem atletikanlægget, parkeringsområdet og stien meget vigtige.

Miljøstyrelsen behandler nu ansøgningen. Hvis fredningspligten for arealet bliver ophævet, vil der til den tid blive taget stilling til, hvordan landskabet skal bearbejdes for at skabe en mere tryg og tilgængelig forbindelse.