Dialog med Miljøstyrelsen om forbedret sti

Formålet er at forbedre dele af den allerede eksisterende trappe og sti fra busstoppestederne ved Jyllands Allé og hen til arenaen med blandt andet et mere sikkert og stabilt underlag. Stien går gennem et område med fredskov, og Miljøstyrelsen skal derfor godkende eventuelle ændringer.

Miljøstyrelsen har nu tilkendegivet over for Kongelundens Sekretariat, at man gerne går i dialog om en forbedring af stiforløbet i form af konkrete løsninger for specifikke dele af stisystemet. Styrelsen anser det for muligt at gøre dette inden for rammerne af en fredskov.

Da der således ikke er behov for at søge om en ophævelse af fredskovspligten, har Kongelundens Sekretariat nu trukket en ansøgning herom tilbage og ser i stedet frem til en fortsat konstruktiv dialog med Miljøstyrelsen om en mere fremkommelig adgang for gående og cyklister til Kongelunden fra Jyllands Allé.