Skovens rum skal sætte retningen for udviklingen af Kongelunden

Nogle af hovedforslagene hos Team Holscher Nordberg, der nu bliver Aarhus Kommunes samarbejdspartner på en samlet udviklingsplan for Kongelunden, lyder:

  • Naturen og skovens rum og karakter skal være den visuelle og forståelsesmæssige ramme for den fremtidige udvikling af Kongelunden som en samlet destination.
  • Midlertidige forsøg skal vise vejen for at fredeliggøre området for trafik.
  • En levende og inviterende idrætscampus skal øge interessen for folkesundhed i Aarhus.

Tre tværfaglige, professionelle rådgiverhold har siden februar, og i tæt dialog med bedømmelsesudvalg og repræsentanter for brugere, arbejdet på deres bud på en samlet udviklingsplan for Kongelunden. Et enigt bedømmelsesudvalg har nu peget på Team Holscher Nordbergs forslag som det, der ud fra en helhedsbetragtning på den mest overbevisende måde kommer med et stærkt bud som udgangspunkt for en langsigtet plan og strategier for Kongelundens udvikling.

Samtidig er der del-elementer fra de to øvrige rådgiverteams; Team STED og Team Tredje Natur, der ifølge bedømmelsesudvalget er så stærke og interessante, at de også skal belyses nærmere i det videre arbejde.

Et robust og respektfuldt greb

En udviklingsplan for Kongelunden er en stor og kompleks opgave, der både skal rumme strategier for området i et 100-års perspektiv og på den helt korte bane. Og her er en af de helt store styrker, ifølge bedømmelsesudvalg og fagdommere, ved Holscher Nordbergs forslag, at skoven spiller hovedrollen.

Skoven er den samlende ramme, som omfavner og forbinder Kongelundens destinationer, der er lokaliseret i skovens store og små lysninger. Det er et robust greb, som viser respekt for områdets eksisterende kvaliteter, og som på en ligefrem måde giver retning for udviklingen af Kongelunden mange år frem. Dels ved at etablere både ny skov og nye lysninger i den eksisterende skov, dels ved at have særligt fokus på overgangslandskaberne i form af lysningernes kant, fremhæver bedømmelsesrapporten.

Eksempelvis er Mindeparken at betragte som en lysning, som ifølge Holscher Nordbergs forslag skal bibeholde sin store åbne flade, men have en vild overgangszone med øget biodiversitet i kanterne mod skoven. Herudover har alle tre forslag arbejdet med idéer til en bedre forbindelse mellem Mindeparken og Aarhus Bugt i form af en overgang for bløde trafikanter over Oddervej og eksempelvis en bro ud i vandet.

De næste år i Kongelunden bliver spændende for Aarhus: Vi får et flot, nyt fodboldstadion og vi har her fået tre stærke bud på, hvordan vi kan styrke og forbedre rammerne og udvikle området, så det kan være til glæde for mange generationer. Vi sætter nu en retning for udviklingen, og vi er meget bevidste om, at området står mange aarhusianeres hjerte nært. Der er mange ønsker til forandring, som skal gå op med en række hensyn til områdets eksisterende kvaliteter.
Jacob Bundsgaard, formand for bedømmelsesudvalget og borgmester

En samlet sportscampus

På den korte og konkrete bane har de tre hold skullet pege på en ny mulig placering til et atletikanlæg og til et Team Danmark Center. Begge faciliteter flytter i forbindelse med opførelsen af et nyt fodboldstadion. Alle tre hold har efter grundige studier peget på at samle alle de primære sportsfaciliteter nord for væddeløbsbanen for at opnå synergi og liv mellem funktionerne og styrke oplevelsen af en samlet sportscampus. En placering af det nye atletikanlæg parallelt med Jyllands Allé, hvor atletik i dag har kastegård og ved cyklebanen, skal nu undersøges nærmere.

To af holdene har foreslået at sambygge det nye Team Danmark Center med det eksisterende Ceres Arena, mens Team Holscher Nordberg foreslår at placere Team Danmark Centret på vestsiden ved enden af Stadion Allé. Begge scenarier vil nu blive afsøgt.

Vi har i dag præsenteret nogle spændende og afgørende visioner for Kongelunden. Jeg glæder mig over, at der er et stærkt fokus på det grønne, bæredygtighed og fællesskaber. I de kommende måneder skal vi styrke borger- og brugerinddragelsen yderligere, så vi får alle gode idéer frem. Det er sammen, at vi skal skabe et konge-godt Kongelunden for både borgere og ikke mindst de mange forskellige sportsgrene, der bruger området. Et aktivt Kongelunden er godt for folkesundheden og for at sikre internationale medaljer til Aarhus.
Rabih Azad-Ahmad, rådmand Kultur og Borgerservice

Midlertidige forsøg og inddragende tilgang

Alle tre hold peger på potentialet i på sigt at fredeliggøre Kongelunden trafikalt. Team Holscher Nordberg foreslår at starte med forsøgsmæssigt ved særlige lejligheder at omdanne den sydlige ende af Stadion Allé til et aktivt byrum og på sigt fredeliggøre Kongevejen for gennemkørende trafik. I det hele taget er Team Holscher Nordbergs tilgang en inddragende, eksperimenterende og lærende proces, hvor midlertidige tiltag skal gøre os klogere, og hvor brugerdrevne fællesskaber spiller en aktiv rolle.

Bedømmelsesudvalget ønsker også at undersøge Team Tredje Naturs forslag til en trafikalt opdelt midte af Kongelunden ved rundkørslen ud for Mindeparken.

Jeg glæder mig over, at vi nu tager endnu et vigtigt skridt fremad mod fremtidens Kongelunden, hvor natur og kultur kommer til at spille tæt sammen. I den fremadrettede proces skal vi også se på mere detaljerede strategier og løsninger for parkering og trafik. Drøftelserne i bedømmelsesudvalget har ført til et større fokus på de mere langsigtede behov og relevante løsninger og dermed også en understregning af behovet for infrastruktur-løsninger, der både kan rumme nutidens behov og hurtigt omdannes i takt med, at vi bliver klogere på fremtidens mobilitet.
Nicolaj Bang, rådmand Teknik og Miljø

Endelig udviklingsplan skal nu udarbejdes

Helt som ventet er det bedømmelsesudvalgets vurdering, at hovedforslaget skal undersøges og bearbejdes nærmere på en række temaer, før en endelig udviklingsplan for Kongelunden kan udarbejdes og besluttes. Det kommer til at ske hen over efteråret, hvor de tre projekter vil blive udstillet, og hvor der blandt andet vil blive en række temamøder for brugere og andre borgere. Herved fortsætter den tætte involvering af aarhusianerne og områdets brugere, der også har været en del af denne proces, da fire brugerrepræsentanter har deltaget i workshops og på præsentationsmøder med de tre teams.

Her kan du downloade og læse bedømmelsesudvalgets dommerbetænkning. Du kan også downloade og se de tre endelige forslag til en samlet udviklingsplan for Kongelunden, som de tre deltagende hold har afleveret.

Bedømmelsesrapport:

Bedømmelsesrapport

Team Holscher Nordberg: Skovens rum

Skovens rum

Team STED: Det 21. århundredes lystskov

Det 21. århundredes lystskov

Team Tredje Natur: Grandness

Grandness