Det drejer sig om den bygning på hjørnet af Kongevejen og Skovbrynet, der tidligere har huset en af Danmarks ældste iskiosker.

Selve kiosken er i dag lukket, og bygningen fremstår ikke velvedligeholdt. Kioskbygningen udlejes derfor i en midlertidig periode på to år, hvor bygningen kan anvendes som fx salgsbod i det omfang, lejer ønsker det og vil bekoste den fornødne istandsættelse.

Kongelundens Sekretariat, der er ansvarlig for udviklingen af området, ønsker ved ansøgning om leje en kort beskrivelse og motivering for, hvordan bygningen tænkes anvendt og dermed midlertidigt kan bidrage til at skabe liv og aktivitet i området. Det vil således blive vægtet, i hvor høj grad den beskrevne anvendelse vil bidrage til brugen af Kongelunden som en samlet destination i byen. Herunder fysiske forbedringer af bygningen under respekt for dens kulturhistoriske værdi.

Det er et krav, at anvendelsen bliver offentligt tilgængelig med faste åbningstider og bemanding i sæson. Det vil være op til lejer selv at indhente og bekoste alle relevante tilladelser og godkendelser, f.eks. i forhold til fødevaresalg, evt. udeservering mv. Bygningen skal bevares og for lejers regning vedligeholdes, så den ved lejemålets udløb er i minimum samme stand som ved overtagelsen.

Besigtigelse 1. juli kl. 12.00-12.30

Der vil være mulighed for at besigtige kioskbygningen for interesserede ansøgere den 1. juli 2022 fra kl. 12.00-12.30.

Ansøgningsfrist 1. august kl. 12.00

Kioskbygningen udlejes for en to-årig periode fra den 15. august 2022. Lejen er på kr. 5.000,- om året ekskl. forbrug. 

Alle interesserede kan indsende deres korte, motiverede ansøgning til Kongelundens Sekretariat, som vil udvælge det bedst egnede projekt. Ansøgningsfrist er den 1. august 2022 kl. 12.00 på kongelunden@aarhus.dk.

Det med rødt skraverede område angiver det lejede areal, som er på cirka 32,6 kvm. Kioskbygningen er på cirka 11 kvm.

 

 

Bygningen er beklædt med træ – træplade med halve stokke monteret med afstand. Al træværk er malet svensk-/Dalarrød.

Bygningen er udført med vinduer på tre sider hvoraf den midterste er med salgsluge. De tre vinduer er malet hvide. Foran hvert vindue sidder en skodde/låge. Alle skodder/låger har samme udtryk som bygningens øvrige ydervægge.

De to yderste låger er monteret med hængsler, så de kan åbnes og ved det midterste vindue kan skodden fjernes helt, når kiosken er åben.

Skodderne/lågerne er skåret ud i beklædningen, så de ligger plant med facaden, når de er lukkede.

 

Taget er beklædt med tagpap og afsluttet med en zink-stern. Over de tre vinduer i fronten er bygningen udført med tagrende i zink. Der er ingen tagrender eller nedløb.

På siden af bygningen er opført et lille ”skur”, der kan benyttes til diverse opbevaring.

 

Det findes ikke tegninger af bygningens sokkel.

 

Der er indlagt el og vand i bygningen. Der er ligeledes afløb, men standen er ukendt. Der er ikke toiletfaciliteter i bygningen eller i tilknytning dertil. 

 

Der kan evt. selvstændigt søges om udeservering på fortovsarealet foran kioskbygningen hos Aarhus Kommune efter de generelle regler.

 

Det grønne areal bag ved kioskbygningen er ikke en del af lejemålet, men er offentligt tilgængeligt.