Aarhus Byråd har den 23. november 2023 godkendt Udviklingsplanen for Kongelunden. Udviklingsplanen er blevet til i samarbejde med rådgiverholdet Team Holscher Nordberg med afsæt i en forudgående konkurrence.

Forslag til udviklingsplanens indhold er inden da blevet præsenteret og kvalificeret i en omfattende proces sammen med brugere og borgere.

Planen bliver nu justeret på baggrund af byrådets behandling og den forudgående offentlige høring. 

Miljørapport

Planen er  blevet gennemgået af relevante myndigheder som eksempelvis Miljøstyrelsen, Østjyllands Brandvæsen og Moesgaard Museum. Det er sket som en del af en såkaldt miljøkonsekvensvurdering. Her så man på planens mulige påvirkning af de eksisterende forhold, som eksempelvis adgangsforhold, sigtelinjer, lyd og lys. På den baggrund blev der udarbejdet en miljørapport. 

Konklusionen fra Miljørapporten er, at hovedparten af tiltagene ikke giver anledning til væsentlige miljøpåvirkninger under forudsætning af, at udviklingsplanens principper efterleves.

Offentlig høring

Udviklingsplanen har sammen med miljørapporten været fremlagt offentligt i sommeren 2023. Der er indkommet 35 unikke høringssvar, der alle har indgået i den politiske behandling af planen.

Strategisk værktøj

Udviklingsplanen er et strategisk styringsdokument, som rækker mange år frem. Den beskriver derfor en række idéer og visioner for en fremtidig udvikling. Disse skal forstås som en ramme og en retning. Der kommer helt sikkert til at ske justeringer af de konkrete delprojekter, når de engang skal planlægges, finansieres og realiseres.

Nuværende Udviklingsplan for Kongelunden og miljørapport

Her kan du downloade den udgave af den samlede udviklingsplan for Kongelunden og den tilhørende miljørapport, som Aarhus Byråd på sit møde den 7. juni sendte til offentlig fremlæggelse. 

Byrådet har den 23. november 2023 vedtaget den endelige udviklingsplan. Planen bliver nu justeret i forhold til byrådets beslutning. Her kan du se referat med byrådsindstilling og beslutningspunkter.

For at skubbe udviklingen i gang er der enkelte konkrete delprojekter, som allerede nu er igangsat. Disse bliver der særskilte planprocesser og offentlighedsfaser for.

Det drejer sig om:

  • Idrætsbyen: Nyt atletikanlæg, nyt Sportens Hus, Nyt udendørs ankerpnkt for cykling, nyt areal til cykelcross mv. og et arealudlæg til en cykelvelodrome.

Herudover kører der en særskilt planproces for det nye fodboldstadion, som tennisanlægget er en del af.