Kongelundens politiske styregruppe har den 6. februar 2023 godkendt udviklingsplanen for Kongelunden til politisk behandling. Udviklingsplanen er blevet til i samarbejde med rådgiverholdet Team Holscher Nordberg med afsæt i en forudgående konkurrence. Forslag til udviklingsplanens indhold er blevet præsenteret og kvalificeret i en omfattende proces sammen med brugere og borgere.

Miljøvurdering

Planen er herefter blevet gennemgået af relevante myndigheder som eksempelvis Miljøstyrelsen, Østjyllands Brandvæsen og Moesgaard Museum. Det sker som en del af en såkaldt miljøkonsekvensvurdering. Her ser man på planens mulige påvirkning af de eksisterende forhold, som eksempelvis adgangsforhold, sigtelinjer, lyd og lys. På den baggrund bliver der udarbejdet en miljørapport.

Miljørapporten bliver sammen med udviklingsplanen drøftet af politikerne i Aarhus Byråd før sommeren 2023. Herefter bliver der en offentlighedsfase forud for byrådets endelige vedtagelse af udviklingsplanen senere på året.

Strategisk værktøj

Udviklingsplanen er et strategisk styringsdokument, som rækker mange år frem. Den beskriver derfor en række idéer og visioner for en fremtidig udvikling. Disse skal forstås som en ramme og en retning. Der kommer helt sikkert til at ske justeringer af de konkrete delprojekter, når de engang skal planlægges, finansieres og realiseres.

Offentlige høringsfaser

Det er forventningen, at den offentlige høringsfase af udviklingsplanen bliver i juli og august 2023. Det er forventningen, at byrådet færdigbehandler og beslutter den endelige udviklingsplan ultimo 2023. 

Opdateret udgave af Udviklingsplan for Kongelunden

Her kan du downloade den opdaterede udgave af den samlede udviklingsplan for Kongelunden, som Aarhus Byråd skal drøfte på sit møde den 7. juni. 

For at skubbe udviklingen i gang er der enkelte konkrete delprojekter, som parallelt med vedtagelsen af den endelige udviklingsplan bliver igangsat. Disse bliver der særskilte planprocesser og offentlighedsfaser for.

Det drejer sig om:

  • Idrætsbyen: Nyt atletikanlæg, nyt Sportens Hus, Nyt udendørs træningsanlæg for cykling, arealudlæg til velodrome.
  • Bilparkering: 1.000-1.200 nye parkeringspladser på Kongevejen og på det indre areal på Jysk Væddeløbsbane.

Lokalplaner for disse delprojekter forventes at komme i offentlig høring i foråret 2024.

Herudover kører der en særskilt planproces for det nye fodboldstadion, som tennisanlægget er en del af.