Det er ikke længere muligt at indsende bidrag til Visionskonkurrencen for Kongelunden. Du kan se konkurrenceprogrammet på denne side.

Kongelunden i Aarhus strækker sig fra Marselisborg Slot og Forstbotanisk Have i syd til Tivoli Friheden mod nord – og fra Ole Rømer Observatoriet mod vest til Mindeparken og Aarhus Bugt mod øst. Området rummer flere store idrætsfaciliteter og attraktioner, og det indgår i den store landskabelige sammenhæng med Aarhus Bugt og Marselisborg Skovene.

Kongelundens Sekretariat igangsætter hermed en visionskonkurrence, som handler om at indhente ideer, der kan være med til at løfte Aarhus og Kongelunden Aarhus ind i en ny æra. Vi ønsker os banebrydende idéer og billeder på visionen for området, som er skarpt formidlet, visualiserede og velunderbyggede, og som viser de første skridt i retning af en samlet helhedsplan for Kongelunden.

Der er formuleret fem bystrategiske pejlemærker for Vision Kongelunden. Det er ønsket, at pejlemærkerne skal fungere som afsæt for idéer og forslag, der visualiserer, hvordan Kongelunden Aarhus’ fulde potentiale kan udfoldes.

Deltagerne i visionskonkurrencen kan vælge at dykke ned i ét af pejlemærkerne, eller man kan søge at sammenfatte dem i én samlet idé til Kongelunden Aarhus’ udvikling. Det handler både om de eksisterende kvaliteter og fremtidige udviklingsmuligheder, Kongelunden allerede har som område, men også om at styrke de fysiske og mentale sammenhænge mellem Kongelunden og de omkringliggende byområder. Endelig handler det om det potentiale Kongelunden har som én samlet destination for at løfte hele Aarhus og regionen.

For at sikre, at vi modtager så mange kvalificerede forslag som muligt, har Kongelundens Sekretariat i samråd med Arkitektforeningen valgt at give afkald på de tidligere tilmeldingskrav til visionskonkurrencen. Eventuelt yderligere information og opdateringer frem mod aflevering den 30. oktober 2020 vil være at finde på Kongelundens hjemmeside.

Vi ser frem til at modtage virkeligt ambitiøse og visionære forslag til fremtidens Kongelunden Aarhus.

Hold øje med denne side.

OBS
Vær opmærksom på, at et 'Spørgsmål og svar'-dokument er tilføjet i bilagslisten. Bilaget opdateres løbende og dateres.

Konkurrenceprogram

Der er indleveret 43 visionære forslag i visionskonkurrencen for Kongelunden. Af dem er der valgt tre sidestillede vindere, der hver tildeles en præmie på 225.000 kr.

De tre vinderforslag

 

Vinderne

Vinderne er:

Culture Works, OVJ Arkitekter, Martin Thim og Juul Carlsen Studio for forslaget ”Kongelunden

BIOSIS ved arkitekt maa Morten Vedelsbøl og arkitekt maa Mikkel Thams Olsen, KANALEN ved arkitekt maa Jens Thomas Arnfred og PHALplanning ApS ved landskabsarkitekt Peter Holst for forslaget ”Kongelunden

LYTT og konsulent Mogens Morgen for forslaget ”Den Røde tråd

Derudover får forslaget ”Kongelundens Vilje” indleveret af Urland Aps og Center for Væredygtighed hædrende omtale. Det samme gør forslaget ”Underskoven” indleveret af Tredje natur og Arkitektkontor. Regenerative byer

Konkurrencen

Konkurrencen har været åben for arkitekter, landskabsarkitekter og by- og projektudviklere m.v., og de indkomne forslag er blevet vurderet af et bedømmelsesudvalg bestående af den politiske styregruppe for Vision Kongelunden og de to fagdommere arkitekt MAA Lars Autrup, direktør i Akademisk Arkitektforening og arkitekt MLArch, MNLA Professor i Landskabsarkitektur Jenny B. Osuldsen, partner i Snøhetta.

Du kan downloade den samlede dommerbetænkning her: 

DOMMERBETÆNKNING

Se vinderforslagene

Kongelundens Sekretariat søger en bygherrerådgiver med speciale i stadion- og sportsanlæg, der kan hjælpe med at få det store byggeprojekt sikkert i mål.

Udbud af bygherrerådgivningsydelsen udføres i forhold til den overordnede tidsplan, så der opnås en rettidig kontrahering med bygherrerådgiveren i forhold til det kommende konkurrenceudbud af stadionprojektet, der forventes udbudt i 3. kvartal 2021.

Opgaven

Kongelundens Sekretariat forventer, at bygherrerådgiveren selv besidder en større organisation, som kan bistå Kongelundens Sekretariat med en gennemgående rådgivning i hele projektperioden og i det daglige samarbejde - enten i sit bagland eller via eksterne samarbejdspartnere - kan bistå med specialbistand i det omfang, det måtte vise sig nødvendigt for udviklingen af stadionprojektet.

Opgaven indebærer en traditionel bygherrerådgivningsfunktion i forbindelse med den igangværende udvikling af stadionprojektet, som er et delprojekt i udviklingen af projektet Vision Kongelunden. Vision Kongelunden er en helhedsplan for udvikling af Danmarks største storbynære rekreative område i Aarhus.

Rådgivningen omfatter konkret et stadionprojekt, herunder opsætning af grundforudsætninger i form af planlægning, organisering og styring af det samlede projekt i forhold til tid, økonomi og kvalitet. Hertil stilles der krav om, at bygherrerådgiveren har specialkompetencer, -viden og erfaringer inden for dette nicheområde med udvikling af stadionkoncepter, projektoptimering og gennemførsel af større stadion- og sportsanlæg i tilsvarende skala.

Projektet er - i forbindelse med nærværende udbud - tidligt i sin beslutningsproces, hvilket betyder at det på nuværende tidspunkt er vanskeligt at fastlægge det præcise indhold og omfang for bygherrerådgivningens endelige arbejde. Det endelige indhold i bygherrerådgivningsopgaven vil således dels afhænge af det endelige projekt for Vision Kongelunden (helhedsplanen), dels af hvordan det endelige beslutningsgrundlag for stadionprojektet og eventuelle delprojekter udformer sig inden for det afgrænsede projektområde.

Da stadionprojektet er et blandt flere samtidige projekter i projektområdet i Kongelunden, skal der i processen sikres, at der er fokus på den overordnede byggelogistik mellem de forskellige projekter. Dette kan eksempelvis ske via et digitalt bookingsystem. Der skal endvidere sikres, at der er et stort fokus på bæredygtighed både i forhold til byggematerialer, energi osv., men også i udførelsesfasen med en fossilfri byggeplads mv. samt den senere drift.

Bygherrerådgiveren skal udarbejde et konkurrenceprogram indeholdende et projektoptimeret stadionkoncept i samarbejde med Kongelundens sekretariat samt brugerne m.fl. til den planlagte projektkonkurrence i begrænset udbud for stadionprojektet samt eventuelle delprojekter, som skal udbydes ultimo 3. kvartal 2021. Herefter følger projekteringsperiode med sideløbende lokalplan- og VVM-proces, som efterfølges af myndighedsbehandling frem til en forventet byggestart medio 2023. Udførelsesperioden, tidlig idriftsætning, aflevering / overdragelse til Aarhus Kommune og 1 års gennemgang.

Bygherrerådgiveren bliver Kongelundens Sekretariats bygherrerådgiver under hele processen frem til og med 1. års gennemgang – forventeligt i medio 2026.

Udbud håndteres via ETHICS

Udbuddet af bygherrerådgivning for stadion og næromgivelser er et EU-udbud, der håndteres via platformen ETHICS

43 teams søgte om prækvalifikation, seks teams deltog i 1. udbudsrunde og tre teams i anden forhandlingsrunde om et nyt fodboldstadion i Aarhus.

Konkurrencen blev afsluttet december 2022. Du kan se konkurrenceprogram, dommerbetænkning, vinderprojekt og øvrige projekter på denne side.

Fra februar til august 2022 blev der gennemført et parallelopdrag for en samlet udviklingsplan for hele Kongelunden.

Du kan se program for parallelopdraget, de tre forslag til en udviklingsplan og dommerbetænkning på denne side

Nyt Stadion i Aarhus skal udføres i et partneringsamarbejde mellem Aarhus Kommune, Zaha Hadid (totalrådgiver) og den hovedentreprenør, som Aarhus Kommune antager til at forestå udførelsen af bygge- og anlægsarbejderne. I den forbindelse gennemføres der nu en markedsdialog forud for udbud af bygge- og anlægsarbejderne vedrørende opførelsen af Nyt Stadion i Aarhus.

Beskrivelse af udbuddet


Vision Kongelunden er et ambitiøst byudviklingsprojekt beliggende midt i Aarhus. Kongelunden rummer flere store idrætsfaciliteter og attraktioner og ligger helt unikt i den store landskabelige sammenhæng mellem Aarhus Bugt og Marselisborg Skovene.
Som led i udviklingen af det store rekreative område skal der bygges et nyt banebrydende og smukt fodboldstadion i Aarhus på den nuværende placering ved Aarhus Idrætspark til gavn og glæde for de mange.
Det nye stadion får plads til op til 24.000 tilskuere og forventes åbnet i juli 2026.
Aarhus Kommune har efter en gennemført projektkonkurrence den 14. december 2022 udpeget Zaha Hadid som totalrådgiver. Vinderprojektet er tilgængeligt på denne side. Bygge- og anlægsarbejderne forudsættes udbudt i marts 2023.

Nyt Stadion i Aarhus skal udføres i et partneringsamarbejde mellem Aarhus Kommune, Zaha Hadid (totalrådgiver) og den hovedentreprenør, som Aarhus Kommune antager til at forestå udførelsen af bygge- og anlægsarbejderne.

Bygge- og anlægsarbejderne forudsættes derfor udbudt i dispositionsforslagsfasen, og således at der i den efterfølgende projektforslagsfase foretages en samprojektering på grundlag af totalrådgivers disposionsforslag, med det formål at udarbejde en entydig ydelses- og kvalitetsbeskrivelse af projektet inden for den aftalte økonomiske ramme og inden for den aftalte tidsramme.

Yderligere beskrivelse af samarbejdet mellem bygherren, totalrådgiveren og hovedentreprenøren fremgår af dokumentet "Nyt Stadion i Aarhus, Samarbejdsproces - partnering", som kan downloades nedenfor.

Med det formål nærmere at drøfte principperne for det kommende udbud af hovedentreprisen, herunder det efterfølgende partneringsamarbejde mellem bygherren, totalrådgiveren og hovedentreprenøren, har Aarhus Kommune inviteret fire virksomheder til at deltage i en markedsdialog.

Aarhus Kommune har samtidig offentliggjort det materiale, der tilgår de pågældende virksomheder som led i markedsdialogen her på Kongelundens hjemmeside.

På baggrund af den gennemførte markedsdialog vil Aarhus Kommune tilsvarende udarbejde et notat, som redegør for dialogen, herunder de på bagggrund af dialogen udledte konklusioner, som ligeledes offentliggøres på Kongelundens hjemmeside.

Aarhus Kommune skal derfor hermed opfordre interesserede virksomheder til at kommentere skriftligt på det i forbindelse med den gennemførte markedsdialog udarbejdede materiale. Aarhus Kommune forbeholder sig retten til, på baggrund af de skriftlige tilbagemeldinger, at invitere yderligere virksomheder til at deltage i en markedsdialog.

Såfremt en virksomhed er interesseret i at deltage i en sådan markedsdialog, opfordres virksomheden i forbindelse med afgivelse af sit høringssvar derfor til at tilkendegive en sådan interesse. Høringssvar kan fremsendes til Trine Berthold på tribe@aarhus.dk.

Denne bekendtgørelse er kun vejledende. Se hele forhåndsbekendtgørelsen og tilhørende materiale nedenfor.

Forhåndsbekendtgørelse

Materialepakke

Evaluering af markedsdialog

Fem ansøgere er blevet prækvalificeret til at afgive tilbud på udbud af hovedentreprise. Den udbudte kontrakt omfatter nedrivning af Aarhus Stadion samt udførelse af Nyt Stadion i Aarhus inkl. udearealer i hovedentreprise. Opgaven skal løses i et partneringsamarbejde med bygherre og totalrådgiver.

Aarhus Kommune har, i overensstemmelse med udvælgelseskriterierne i udbudsbekendtgørelsen, den 25. april 2023 valgt de fem ansøgere, der har den bedste tekniske og faglige formåen baseret på de fremsendte referencer. 

På denne baggrund er følgende fem ansøgere blevet prækvalificeret til at afgive tilbud: 

  • A. Enggaard A/S
  • MT Højgaard A/S
  • NCC Danmark A/S
  • Nordstern ApS
  • Per Aarsleff A/S

Den udbudte hovedentreprise omfatter nedrivning af Aarhus Stadion samt udførelse og levering af samtlige ydelser og biydelser for et fuldt færdigt, funktionsdygtigt og myndighedsgodkendt nyt stadion med 21.000 tilskuerpladser i overensstemmelse med entreprisekontrakten og kontraktgrundlagets bestemmelser.

Hovedentreprenøren vil indgå i et partneringsamarbejde med Aarhus Kommune (bygherre) og Zaha Hadid Limited (totalrådgiver).

Formålet med partneringsamarbejdet er i et åbent samarbejde mellem bygherre, totalrådgiver og hovedentreprenør at skabe og realisere det bedst mulige projekt indenfor targetsummen, herunder optimere og tilpasse projektomfang, løsningsprincipper og udførelsesmetoder samt via samprojektering at udvikle projektmaterialet således, at dette giver et entydigt, afstemt og optimeret grundlag for udførelsen af projektet.

Hovedentreprenøren har ansvaret for projektets gennemførelse, herunder alle forhold vedrørende byggeplads, arbejdstegninger, interimskonstruktioner samt de i hovedentreprisekontrakten specifikt anførte projektdele med entreprenør/-leverandørprojektering.

Her kan du læse mere om vinderprojektet for nyt stadion tegnet af Zaha Hadid.